Sadhvi Pragya到达Kumbh,Mahakal Darshan

2017-12-01 05:35:08

Ujjain,新世界Sadhvi Pragya Thakur对Simhastha的Shipra浴和Mahakal Darshan的愿望于周四完成星期四下午,Sadhvi崇拜并崇拜Mahakal寺的圣所在此之后,晚上在Ramghat的Shipra河边畅游到达Sadhvi Pragya的Sinhastha Mahakumbh,值得注意的是他因健康状况不佳而于周三晚上被送往私立医院在最近从NIA获得了一个关于Malegaon炸弹爆炸的干净利落之后,她又一次成为众人瞩目的焦点根据在博帕尔医院接受治疗的Sadhvi Dewas Court的命令,他于周三抵达Ujjain,前往Simhastha参观Shipra Bath和Mahakal Sadhvi Pragya对弯曲管理的要求发布者: